ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land and NR Issues"

Articles Posted in the Featured Land and NR Issues Category

BPIGp

ການຊົດເຊີຍ, ການພັດທະນາ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ

0 Comments

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີ ການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການ ຊົດເຊີຍເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບ ສິນ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກ ການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ ...

calendar-2014-all

ປະຕິທຶນ ປີ 2014

0 Comments

ມາດຕາ 6: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິດປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງ ລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ...