ປະຕິທຶນ ປີ 2014

Posted: Category: Featured Land and NR Issues Date: January 6, 2014 0 Comments

calendar-2014-all

ມາດຕາ 6: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິດປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງ ລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ລັດຕ້ອງໂຄສະນາອົບຮົມ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົມໝາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພ້ອມກັນຂົ່ມຂູ່ອັນຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບົດຂອງປະຊາຊົນ
ປະຕິທິດ ປີ 2010 calender 2014

No related links found
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>