ການຊົດເຊີຍ, ການພັດທະນາ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ

Posted: Category: Featured Land and NR Issues Date: January 24, 2014 0 Comments

BPIG

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ

ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີ ການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການ ຊົດເຊີຍເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບ ສິນ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກ ການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດ, ປ່າສະຫງວນ ສຳລັບການປັບປຸງເຂດອ່າງໂຕ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ປະຊາຊົນມີສິດໃນການຮຽກຮ້ອຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕົ້ຮໄມ້ກິນໝາກ ແມ່ນເອົາມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດ ແຕ່ລະປີ ຄູນໃຫ້ຈຳນວນປີທີ່ຕົ້ນໄມ້ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້

ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່

ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໝາຍເຖິງແນວທາງທີ່ປະຊາຊົນຈະຜະລິດອາຫານສຳລັບການບໍລິໂພກ, ຜະລິດສຳລັບຊື້ຂາຍ ສ້າງລາຍໄດ້, ຫຼື ຜະລິດອາຫານອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ, ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຟຶ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກ່ອນໂຄງການ ເກີດຂຶ້ນ

ການຮ້ອງທຸກ

ແນວທາງການຮ້ອງທຸກແມ່ນຂະບວນການທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊາວບ້ານ, ລັດຖະບານ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການ ພາກເອກະຊົນ ປຶກສາຫາລືບັນຫາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຊອກຫາວິທີທາງຊົດເຊີຍ ສຳລັບບັນຫາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໂຄງການເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ

ການຍົກຍ້າຍ

ການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສຳປະທານ, ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງ ຊາວບ້ານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທຸລະກິດ ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຈັດສັນໃໝ່ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກການຊົດເຊີຍ

No related links found
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>