ການວາງສະແດງເອກະສານຂອງ ໂຄງການ ໃນງານຄົບຮອບ 15 ປີ ຂອງ NAFRI

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: May 19, 2014 0 Comments

Booth Exhibitionໃນວັນທີ 8-10 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມວາງສະແດງໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ (NAFRI) ໃນກິດຈະກໍາຄັ້ງນີ້ມີຫ້ອງວາງ ສະແດງ ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 30 ຫ້ອງ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ, ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດໄດ້ວາງສະແດງ ແລະແຈກຢາຍຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດ ລວມທັງການດຳເນີນກິດຈະກຳ ຖາມ-ຕອບ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ຈາກບັນດາ ແຂກທີ່ຖືກ ເຊີນມາຮ່ວມງານ, ນັກສຶກສາ, ແລະ ປະຊາຊົນ, ນອກນັ້ນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຍັງ ເປັນການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອຄວາມສະດວກໃນ, ການປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>