ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຜະລິດ ສື່ວິດີໂອກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: May 19, 2014 0 Comments

taskforce-meeting-events

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ (GIZ) ແລະອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI), ອົງການ ທັງສອງໄດ້ມີການສ້າງກິດຈະກຳຜະ ລິດສືວິດີໂອຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວກັບສິດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຖິງບັນດາ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນ ການເສີມສ້າງທັກສະ, ຄວາມສາມາດແລະປະສົບການ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ. ໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ທີມງານ ໃນການ ຮັບຜິດຊອບໂດຍເປັນຕົວແທນ ຈາກຫຼາຍ ພາກສ່ວນຄື: ອົງການຮ່ວມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ມີການຈັດ ກອງປະຊຸມ ຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງ ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2014 ແລະ ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມ ສາກົນ, ໃນກອງຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2014 ແມ່ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງກິດຈະກຳ, ແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະດຳເນີນງານ ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ ເດືອນ ເມສາ 2014 ຈົນເຖິງ ທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2014 ແລະ ຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ ສອງ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ສາມາດໄດ້ບັນດາຫົວຂໍ້ທີຈະນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຄື: ການຂື້ນທະ ບຽນອອກໃບຕາດິນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານຂື້ນທະບຽນໃບຕາດິນ,ການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ,ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດໃຊ້ທີ່ດິນ; ລວມທັງວິທີການທີ່ຈະຮັບສະໝັກ ອາສາສະໝັກນັກຮຽນກົດໝາຍ ເພື່ອມາເປັນນັກສະແດງ ແລະ ຊ່ວຍໃນຂຽນເລື່ອງ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການກຳກັບໃຫ້ແກ່ ຜູ້ກຳກັບໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>