ການສຳມະນາການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: May 19, 2014 0 Comments

ໜ່ວຍງານ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ໄດ້ຈັດສຳມະນາຫົວຂໍ້ການ ປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ (Most Significant Change) ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ II ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມຂອງອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ, ພະນັກງານອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ 6 ທ່ານ ແລະ ອາສາສະໝັກ 4 ທ່ານ. ການສຳມະນາດຳເນີນໄປ 3ຊົ່ວໂມງໂດຍເນັ້ນເຖິງການສ້າງຄວາມເຂົ້າ ໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບທິດສະດີ  MSC ແລະ ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການ ໄດ້ທົດລອງເຮັດວິທີ ການນີ້ກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ລວມທັງວິທີການໃນການສ້າງ MSC ທີ່ສາມາດຕອບ ສະໜອງ ໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊັດເຈນ ຈາກການດຳເນີນກິດຈະກຳ, ຈາກການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນກັບການສ້າງ MSC ໃນຮອບທີ ສອງ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ ພະຍາຍາມໃຫ້ ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2014​ ນີ້.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>