ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດ ໝາຍທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານ ການຈັດສັນທີ່ດິນ ທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: May 20, 2014 0 Comments

traning-of-besic-lawຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວ ກັບກົດໝາຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 27 ມີນາ 2014, ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສະໜາມໄຊ,ແຂວງອັດຕະປຶ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ມະນີລາ ໄຊສົມບູນ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງສະໜາມໄຊ. ມີນັກສຳມະນາກອນ ຈາກຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ຂອງອົງ ການຕ້ານໄພອຶດຫິວ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນີ້ເປັນທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຮ່ວມກັບ ອົງການ GAA ໃນແຂງອັດຕະປື.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກ ສຳມະນາກອນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການ ຈັດສັນທີ່ດິນ. ຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມນັກ ສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດຕໍ່ກັບວິຖີຊີວິດ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເລື່ອງກົດໝາຍ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ນອກຈາກ ໄດ້ຮຽນຮູ້ພາກທິດສະດີແລ້ວ ຄູຝຶກຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ສື່ອຸປະ ກອນປະກອບການອະທິບາຍບົດຮຽນ ພ້ອມກັບການແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກຄູຝຶກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ ເປັນການຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມາຮອດຕອນແລງວັນທີ 28 ມີນາ 2014 ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍເປັນຢ່າງດີ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>