ຮູບພາບກິດຈະກຳ

ຮູບພາບການປະຕິດບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

21 Jan 2011

4 Photos

19 Jan 2011

6 Photos

14 Nov 2011

6 Photos

05 Aug 2011

8 Photos

sdc170 vfi170 maf