ຮູບພາບກິດຈະກຳ

ຮູບພາບການປະຕິດບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

sdc170 vfi170 maf