Publications & Documents

Publications (59) « Downloads

Sub-Categories:
Banner (12)
Bouchure (13)
Calendars (5)
Cartoon Book (1)
Case study book (13)
Guidebooks (1)
Postor (14)

Sort by: Title | Hits | Date

 • ການກຳນົດຂອບເຂດ ສິດນຳໃຊ້ດິນປຸກສ້າງ
  ການກຳນົດຂອບເຂດ ສິດນຳໃຊ້ດິນປຸກສ້າງ
  Author:  Righs-LINK also
  Producing Organization:  VFI,MoNRE(NLMA)
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Banner/ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
  Size:  747.9 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການກຳນົດຂອບເຂດ ສິດນຳໃຊ້ດິນປຸກສ້າງ
  Summary:  

  ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງໂດຍມີເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມສະຫງົບ,ບຸກຄົນ​ມີ​ສິດ​ມີ​ເນື້ອທີ​ດິນ​ປຸກ​ສ້າງ 800 M2/​ແຮງ​ງານໃນຄອບຄົວ

  Downloaded 93 times
 • ການກໍານົດຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
  ການກໍານົດຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
  Author:  Righs-LINK also
  Producing Organization:  VFI,MoNRE(NLMA)
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Banner/ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
  Size:  4.94 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການກໍານົດຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
  Summary:  

  ການກຳນົດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນປ່າປອກໂຫຼ້ນຈຳນວນບໍ່ເກີນ 3 ເຮັກຕາ ຕໍ່1 ແຮງງານໃນຄອບຄົວ,ຖ້າຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຳປະທານ

  Downloaded 96 times
 • ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  Author:  ມະນີວອນ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  959.29 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  Summary:  

  ກໍລະນີສຶກສານີ້ກໍເພື່ອສຶກສາເຖິ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ດຳເນີນການປະຊາສຳພັນ,ການປະສານງານກ່ອນກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຊ່ອງວາງຂອງຂໍ້ມູນແລະກາຍເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.ສຸດທ້າຍ, ກໍນຳໄປສູ່ຄວາມ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ.ນອກນີ້ຍັງໄດ້ສຶກສາບົດບາດຂອງການຊົດ ເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ

  Downloaded 94 times
 • ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
  ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  2.02 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການໍຊົດເຊີຍເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບສິນ ແລະ ໂອກາດທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດ, ປ່າສະຫງວນສຳລັບການປັບປຸງເຂດອ່າງໂຕ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ປະຊາຊົນມີສິດໃນການຮຽກຮ້ອຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕົ້ຮໄມ້ກິນໝາກ ແມ່ນເອົາມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດແຕ່ລະປີ ຄູນໃຫ້ຈຳນວນປີທີ່ຕົ້ນໄມ້ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້

  Downloaded 85 times
 • ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  1.87 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສຳປະທານ, ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທຸລະກິດ ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຈັດສັນໃໝ່ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກການຊົດເຊີຍ

  Downloaded 97 times
 • ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.37 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ປະຊາຊົນມີສິດໃນການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ,ມີສ່ວນຮ່ວມອອກຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ໃນ ຂະບວນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

  Downloaded 96 times
 • ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.39 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໂຄງການສຳປະທານ, ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົ ນມການ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກໂຄງການ, ຂະບວນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

  Downloaded 117 times
 • ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີການຈັດສັນ ແລະ ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ມີການຈັດສັນ
  ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີການຈັດສັນ ແລະ ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ມີການຈັດສັນ
  Author:  Righs-LINK also
  Producing Organization:  VFI,MoNRE(NLMA)
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Banner/ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
  Size:  1.09 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີການຈັດສັນ ແລະ ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ມີການຈັດສັນ
  Summary:  

  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ​ການຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ ແລະ ບໍ່ມີການຈັດສັນ ທີ່ມີຜົນຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ

  Downloaded 98 times
 • ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  1.87 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໝາຍເຖິງແນວທາງທີ່ປະຊາຊົນຈະຜະລິດອາຫານສຳລັບການບໍລິໂພກ, ຜະລິດສຳລັບຊື້ຂາຍ ສ້າງລາຍໄດ້, ຫຼື ຜະລິດອາຫານອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ, ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຟຶ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກ່ອນໂຄງການ ເກີດຂຶ້ນ

  Downloaded 87 times
 • ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.64 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍໂຄງການສຳປະທານ, ປະຊາຊົນມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການປັບປຸງ,ໂຄງການ , ອົງການຈັດຕັ້ງ, ປະຊາຊົນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຕັດສິນໃຈ ໃນ ຂະບວນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

  Downloaded 112 times
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນໃນ ການພັດທະນາບ້ານ
  ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນໃນ ການພັດທະນາບ້ານ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  530.96 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  6 ຢ່າງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ, ປະຊາຊົນສາມາດວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຕັດສິນໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ການໃນການຄຸ້ມຄອງແລະປູກຈິດສຳນຶກໃນການພັດທະນາແບບຢຶນຍົງ

  Downloaded 101 times
 • ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  Author:  ເຊັງສຸກ ເຊັງຢາງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  959.29 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  Summary:  
  Downloaded 95 times
 • ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
  ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  124.25 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ປ່າໄມ້ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມທາດອາຍກາກໂບນິກທີ່ປ່ອຍມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຄວັນລົດ,...ແລະເມື່ອມີການສັງເຄາະແສງຕົ້ນໄມ້ສາມາດປ່ອຍທາດ ອົກຊີອອກມາສາມາດ ຊ່ວຍຊັ້ນບັນຍາກາດ

  Downloaded 96 times
 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  Author:  ສົມສະນິດ ພູດາວົງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  1.41 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  Summary:  

  ກໍລະນີສຶກສານີ້ສະ​ແດງກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຂັດ ແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດີນແລະເຮືອນລະຫວ່າງປະຊາ ຊົນດ້ວຍກັນ.ການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແຕ່ລະ ຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີແລະສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

  Downloaded 104 times
 • ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນ ຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳ ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນ ຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳ ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.21 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ​ການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບກຳມະສິດທີ່ດິນໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທາງດ້ານ​ກົດໝາຍ​

  Downloaded 98 times
 • ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ແລະ ​ໂຮມ​ຕອນ​ດິນ​ເຂົ້າ ກັນ
  ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ແລະ ​ໂຮມ​ຕອນ​ດິນ​ເຂົ້າ ກັນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.95 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ​ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂເພື່ອ​ແບ່ງ​ຕອນ​ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ຕອນ​ໜຶ່ງ​ ມາ​ເປັນ​ສອງ​ຕອນ ຫລື ​ແບ່ງ​ກຳມະສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ​ລວມໝູ່​ຂອງ​ບ້ານ

  Downloaded 93 times
 • ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃບ​ຕາ ດິນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ ​ຄ້ຳປະກັນ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ
  ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃບ​ຕາ ດິນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ ​ຄ້ຳປະກັນ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.21 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບຕາດິນ​ໄປ​ຄ້ຳປະກັນ​ ນຳບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງໆ ແນະນຳຂັ້ນຕອນການໃຊ້ໃບຕາດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ

  Downloaded 95 times
 • ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
  ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.25 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການມອບໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່, ໄລຍະເວລາ, ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜູ້ມອບ-ໂອນຄວນປະຕິບັດໃນເລາມີການມອບ-ໂອນຫຼື ຊື້ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈະ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ມອບ-ໂອນ​ໄດ້

  Downloaded 113 times
 • ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
  ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.15 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະມີການປ່ຽນແປງໃບຕາດິນ ຊຶ່ງລວມມີຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສຳຄັນ ໃນການຈົດທະບຽນສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

  Downloaded 93 times
 • ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຜາ​ສຸກ​ດ້ວຍ​ການ​ນໍາ ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ
  ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຜາ​ສຸກ​ດ້ວຍ​ການ​ນໍາ ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ
  Author:  ວິເສດ ຈັນທະສອນ
  Producing Organization:  
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  ປຶ້ມກາຕູນ
  Size:  3.33 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຜາ​ສຸກ​ດ້ວຍ​ການ​ນໍາ ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ
  Summary:  

  ປູກຈິດສຳນຶກໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຖຶກຕ້ອງ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະນຳ​ໃຊ້​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

  Downloaded 100 times