Publications & Documents

14. Hydropower Policies (Lao) (22) « Documents « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • 1996.ກົດມາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 02-96 ວັນທີ 11/10/1996
  1996.ກົດມາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 02-96 ວັນທີ 11/10/1996
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  258.38 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ, ນໍ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການພັດທະນານໍ້າ, ຊັບພະຍາ ກອນ ທໍາມະຊາດ, ແຫຼ່ງນ້ຳໃນ ສປປ ລາ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະ ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ນໍາໃຊ້, ພັດທະນານຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າຢູ່ ສປປ ລາວ.

  Downloaded 117 times
 • 1999.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 02/99/ສພຊ ວັນທີ 3/4/1999
  1999.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 02/99/ສພຊ ວັນທີ 3/4/1999
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:   ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  293.35 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປ້ອງກັນ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະບັນດາມາດຕະການອັນຈຳເປັນທີ່ແນ ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ບູລະນະຟື້ນຟູ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

  Downloaded 121 times
 • 2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ ວຽງຈັນ,ວັນທີ 4/06/2001
  2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ ວຽງຈັນ,ວັນທີ 4/06/2001
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  578.19 kB
  Published Date:  
  Tags:  ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ດຳລັດ, ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການປົກປ້ອງສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

  Downloaded 101 times
 • 2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນໍ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 204/ນຍ
  2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນໍ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 204/ນຍ
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  694.54 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍນໍ້າ, ນໍ້າແລະຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ, ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລະອຽດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ

  Downloaded 103 times
 • 2003.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
  2003.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  249.33 kB
  Published Date:  
  Tags:  ທີ່ດິນ, ກົດໝາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາ ກອນດິນ
  Summary:  

  ກຳນົດລະບອບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາແລະ ການນຳໃຊ່້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

  Downloaded 114 times
 • 2004.ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານປີ 2006-2010 ເລກທີ 01631/ອວຕສ-ສນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2004
  2004.ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານປີ 2006-2010    ເລກທີ 01631/ອວຕສ-ສນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2004
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  4.79 MB
  Published Date:  
  Tags:  ຍຸດທະສາດ, ສິ່ງວອດລ້ອມ, ແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ນະ ໂຍບາຍສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນທິດທາງລວມ,ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ,ແຜນງານແລະໂຄງການປະຕິບັດສະເພາະໜ້າແລະຍາວນານເຖິງປີ 2020 ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕອວສະໜອງກອບຂອງຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານນະໂຍບາຍແລະ ທັດສະນະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ

  Downloaded 124 times
 • 2005.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເລກທີ 192/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 7.07.2005
  2005.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເລກທີ 192/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 7.07.2005
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.34 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, 192, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ກາຍເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມ ເຊິ່ງເກີດຈາກ ການເວນ ຫຼື ການໂອນ
  ກຳມະສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ຄືນໃຫ້ແກ່ລັດທະບານ

  Downloaded 93 times
 • 2006.ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳ ລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 2432/ ອວຕສ-ສນຍ,ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2005
  2006.ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳ ລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 2432/ ອວຕສ-ສນຍ,ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2005
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢຶມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  4.79 MB
  Published Date:  
  Tags:  ຂໍ້ກຳນົດ, 2432, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາ ຊົນ, ຫຼັກການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  Summary:  

  ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົດຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ 07/07/2005

  Downloaded 99 times
 • 2006.ນະໂຍບາຍຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົົງທາ ງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເລກທີ 561/ຄຜທ, 2006
  2006.ນະໂຍບາຍຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົົງທາ ງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເລກທີ 561/ຄຜທ, 2006
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມໂຄງ ການສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  2.43 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍ, ຂະແໜງ ການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ການປົົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ແນແສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ປັບຕົວເອົາບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ມາປະຕິບັດໃນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫຼັກ
  ອັນດຽວ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍເອກະພາບກັນ

  Downloaded 102 times
 • 2007.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007
  2007.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  394.87 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ປ່າໄມ້, ການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າ ໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ,ປົກປັກຮັກສາ,ພົດທະນາ,ນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຍືບຍົງ

  Downloaded 98 times
 • 2007.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ 149/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 10ພຶດສະພາ 2007
  2007.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ 149/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 10ພຶດສະພາ 2007
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  210.55 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ຄະ ນະກໍາມະ ການອ່າງແມ່ນໍ້າ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ, ຊັບພະ ຍາກອນ ນໍ້າ
  Summary:  

  ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,ພາລະ,ບົດບາດ,ໜ້າທີ່,ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອຍການຈັດຕັ້ງແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

  Downloaded 114 times
 • 2008.ກົດໝາາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນເລກທີ 01/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008
  2008.ກົດໝາາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນເລກທີ 01/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  191.37 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສື່, ສື່ມວນຊົນ, ສື່ສິ່ງພີມ, ນັກຂ່າວ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ, ນະໂຍບາຍສື່ມວນຊົນ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງທກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການເຄື່ອນໄຫວ,ການພັດທະນາ,ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາສື່ມວນຊົນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສິດເສ ລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນຂອງພົນລະ ເມືອງ

  Downloaded 96 times
 • 2008.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ 88/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 03/06/2008
  2008.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ 88/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 03/06/2008
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.15 MB
  Published Date:  
  Tags:  ທີ່ດິນ, ດຳລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
  Summary:  

  ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ,ນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

  Downloaded 106 times
 • 2009.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ ເລກທີ 02/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 8ກໍລະກົດ2009
  2009.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ ເລກທີ 02/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 8ກໍລະກົດ2009
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ,ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  441.94 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ການສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ, ການລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ການລົງທຶນທັງພານໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼັກການລົງທຶນ
  Summary:  

  ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ,ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດມຫ້ການລົງທຶນມີຄວາມສະດວກ
  ວ່ອງໄວ,ຖືກຕ້ອງ,ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ,ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ,ຂອງລັດ,ຂອງປະຊາຊົນ

  Downloaded 93 times
 • 2009.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສໍາປະທານເລກທີ135/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 25.05.2009
  2009.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສໍາປະທານເລກທີ135/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 25.05.2009
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.8 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ, ການສຳປະທານທີ່ດິນ, ເຊົ່າທີ່ດິນໃນລາວ, ເຊົ່າດິນລັດ, ທີ່ດິນລັດ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສຳປະທານແນໃສ່ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

  Downloaded 123 times
 • 2009.ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການທົດ ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເດືອນ ພະຈິກ 2009
  2009.ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການທົດ ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເດືອນ ພະຈິກ 2009
  Author:  ອົງການຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.67 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ບົດແນະນຳ, ການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາສັງ ຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບ, ການຍົກ ຍ້າຍ, ບົດວິພາກເສດ ຖະກິດ
  Summary:  

  ເພື່ອໃຫ້ທິດທາງລະອຽດແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຂະແໜງການລັດແລະເອກະຊົນຕະຫຼອດທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາ

  Downloaded 106 times
 • 2010.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ເລກທີ 03/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010
  2010.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ເລກທີ 03/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010
  Author:  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  726.3 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສະຖິຕິ, ການຄິດໄລ່, ການວິ ເຄາະຂໍ້ມູນ, ການປຸງແຕ່ງສະຖິຕິ, ການສຳຫຼວດສະຖິຕິ, ຕົວຊີ້ບອກ, ຂໍ້ມູນດິບ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການ,ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການຄຸ້ມຄອງ,ການຕິດຕາມແລະການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ເປັນລະບົບ,ເຂັ້ມແຂງ,ມີປະສິດທິພາບ

  Downloaded 110 times
 • 2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ112/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 16.02.2010
  2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ112/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 16.02.2010
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  275.21 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ112, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການສຶກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມເບື້ອງ ຕົ້ນ, ແຜນ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ຕິດຕາມກວດກາສັງ ຄົມ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຈາມກວດກາວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  Downloaded 153 times
 • 2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງແລະການເຄຶື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າເລກທີ 293/ນຍ
  2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງແລະການເຄຶື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າເລກທີ 293/ນຍ
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  2.63 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ຄະ ນະກໍາມະ ການອ່າງແມ່ນໍ້າ, ຊັບພະ ຍາກອນ ນໍ້າ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,ພາລະ,ໜ້າທີ່,ຂອບເຂດສິດ,ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າ ໂດຍລວມເພື່ອເປັນ
  ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າແຕ່ລະອ່າງໃນ ສປປ ລາວ

  Downloaded 98 times
 • 2010.ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ທີ່ດິນເລກທີ 65/ສພຊ-VI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ30ມິຖຸນາ 2010
  2010.ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ທີ່ດິນເລກທີ 65/ສພຊ-VI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ30ມິຖຸນາ 2010
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  213.1 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການຄຸ້ມຄອງ, ມະຕິກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການແກ້ປັນຫາທີ່ດິນ
  Summary:  

  ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກັບຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກຳ
  ນົດມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນວັນທີ 8-9 ມິຖຸນາ2010

  Downloaded 98 times