Publications & Documents

Documents (770) « Downloads

Sub-Categories:
01. ລັດຖະບັນຍັດ (18)
02. ດຳລັດ (228)
03. ກົດໝາຍ (116)
04. ປື້ມຄູ່ມື (37)
06. ບົດລາຍງານ (49)
08. ປົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ (ບົດຄົ້ນຄວ້າ) (17)
09. Law (60)
10. Report (30)
11. Case Studies (24)
12. Legal Resources (7)
13. Agriculture and livestock (12)
14. Hydropower Policies (Lao) (22)
15. Hydropower Policies (Eng) (21)
File of the Land Concessions (8)
Land Usage (6)
Natural Resource Management (76)
Poverty Issues (11)
REDD+ (28)

Sort by: Title | Hits | Date

 • 2005.NATIONAL POLICY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAfNABI LITY OF THE HYDROPOWER SECfOR IN LAO PDR,No.5611CPI
   2005.NATIONAL POLICY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAfNABI LITY OF THE HYDROPOWER SECfOR IN LAO PDR,No.5611CPI
  Author:  Science Technology and Environment Agency,Lao environment and Social Project
  Producing Organization:  Science Technology and Environment Agency
  Use Rights:  no copyrights
  Availability:  Only solf copy available
  Language:  Lao, English
  Type:  Document
  Size:  867.98 kB
  Published Date:  
  Tags:  national policy, regulation, environmental and social sustainability, electricity, hydropower sector in lao pdr
  Summary:  

  This National Policy aims to capitalize on these efforts by adapting and tailoring the principles developed under the NT2 project to the hydropower sector as a whole,thus enabling procedures to be streamlined and institutionalized.

  Downloaded 131 times
 • 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
   32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  223.62 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການສຳປະທານກິດຈະການໄຟ້າ, ການພະລິດໄຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງແລະກຳນົດມາດຕະຖານເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟ້າ, ການສົງໄຟ້າ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການເຄື່ອນໄຫວ,ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາວຽກງານໄຟ້າການພະລິດໄຟ້າ,ການສົງໄຟ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໄຟ້າ

  Downloaded 139 times
 • D05021. ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົງເສີມການລົງທືນຕາງປະເທດ ເລກທີ301/ນຍ 12/10/2005
   D05021. ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົງເສີມການລົງທືນຕາງປະເທດ ເລກທີ301/ນຍ 12/10/2005
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານດຳລັດ
  Size:  1.12 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍແລະເປັນເອກະພາບກັນທົວປະເທດ, ເລກທີ301/ນຍ
  Summary:  

  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີວິທີການມາດຕະການສົ່ງເສີມ ປົກປ້ອງ ກວດກາ ແລະແກ້ໄຂ້ຂໍ້ຂັດແຍງ

  Downloaded 106 times
 • D05022. ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດແກ້ແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ6ເດືອນທ້າຍປີສົກປີ 2005-2006 ເລກທີ340/ນຍ 04/011/2005
   D05022. ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດແກ້ແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ6ເດືອນທ້າຍປີສົກປີ 2005-2006 ເລກທີ340/ນຍ 04/011/2005
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານດຳລັດ
  Size:  673.12 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດແກ້ແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ6ເດືອນທ້າຍປີສົກປີ 2005-2006 ຢາງເປັນທາງການ, ເລກທີ340/ນຍ
  Summary:  

  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດແກ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ6ເດືອນທ້າຍປີສົກປີ 2005-2006 ເລີມແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ ປີ 2005 ເຖີງວັນທີ30 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2006 ຢາງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

  Downloaded 118 times
 • D05023. ດຳລັດວ່າດ້ວຍລາຍຮັບວີຊາການ ເລກທີ 381/ນຍ 23/12/2005
   D05023. ດຳລັດວ່າດ້ວຍລາຍຮັບວີຊາການ ເລກທີ 381/ນຍ 23/12/2005
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານດຳລັດ
  Size:  199.3 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດວ່າດ້ວຍລາຍຮັບວີຊາການ ກຳນົດຫັ້ກການເກັບລາຍຮັບວີຊາການຂອງອົງການບໍລິຫານ, ເລກທີ 381/ນຍ
  Summary:  

  ລາຍຮັບວີຊາການ ແນໃສ່ເພືອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບຈາກວຽກງານບໍລິຫານຂອງລັດໃນຄົງເຂດວີໄຈ ວີເຄາະການລົງສຳຫລວດ

  Downloaded 115 times
 • 0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
  0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:   ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  175.01 kB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະດຳລັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ລະບອບການເມືອງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  Summary:  

  ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບນີ້ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງສະຕິປັນຍາແລະການປະກອບຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງອຫນຍາວນານ

  Downloaded 121 times
 • 01. Technical Booklet 1 Procedures and Methods for Land Use Planning and Land Allocation, June 2001
  01. Technical Booklet 1 Procedures and Methods for Land Use Planning and Land Allocation, June 2001
  Author:  Leuangkhamma.T,Sysomvang.S, and Jones.P
  Producing Organization:  Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR
  Use Rights:  Non-copyright
  Availability:  soft copy only
  Language:  English
  Type:  Technical Booklet
  Size:  219.76 kB
  Published Date:  
  Tags:  land use planning, the villager, land use zone, agricultural land, land management agreement
  Summary:  

  Since 1997 the Land Use Planning Sub-project of the Lao Swedish Forestry Programme (LSFP) has continued method development activities which have

  Downloaded 124 times
 • 01. ການປັບປຸງບູລະນະການປົກ ຄອງໃນຂະແໜງ ການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງແຂວງຊຽງຂວາງ
  01. ການປັບປຸງບູລະນະການປົກ ຄອງໃນຂະແໜງ ການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງແຂວງຊຽງຂວາງ
  Author:  ໂຢດຣ ຟໍເປີ
  Producing Organization:  ໂຄງການປັບປຸງແລະບູລະນະການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ
  Use Rights:  ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານ
  Size:  547.59 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການປັບປຸງ, ບູລະນະ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ລະບຽບການ, ກວດສອບວຽກງານ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ
  Summary:  

  ການພັດທະນາການກະສິກຳແບບການຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

  Downloaded 150 times
 • 01. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ ເລກທີ 07 ສປປ, 8/5/2007
  01. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ ເລກທີ 07 ສປປ, 8/5/2007
  Author:  ສປປ
  Producing Organization:  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານລັດຖະບັນຍັດ
  Size:  441.24 kB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ, ອັດຕາພາສີທີ່ດິນ, ການຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ດິນ, ການເກັບພາສີທີ່ດິນ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລິເມີດ
  Summary:  

  ກຳນົດພາສີທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດປະເທດ ຮັບປະກັນໃຫ້ ລາຍຮັບປົກກະຕິຈາກພາສີທີ່ດິນ ໄດ້ມອບເຂົ້າຕັງເງີນຢ່າງລວມສູນ

  Downloaded 152 times
 • 01.Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid Agencies in the Lao PDR, August 2005
  01.Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid Agencies in the Lao PDR, August 2005
  Author:  Ian G. Baird and Bruce Shoemaker
  Producing Organization:  Probe International
  Use Rights:  Copyright
  Availability:  Soft Copy
  Language:  English
  Type:  Research document
  Size:  336.79 kB
  Published Date:  
  Tags:  resettlement, communities, aid agencies, people
  Summary:  

  Aid officials need to focus less on what they consider expediency
  and should be willing to consider suspending or terminating involvement in specific projects that are causing more harm than good to ethnic minority communities.

  Downloaded 114 times
 • 01.IWRM -based Basin Development Strategy for the Lower Mekong Basin
  01.IWRM -based Basin Development Strategy for the Lower Mekong Basin
  Author:  Mekong River Commission (MRC)
  Producing Organization:  Mekong River Commission (MRC)
  Use Rights:  No copyright
  Availability:  Only softcopy available
  Language:  English
  Type:  Strategy document
  Size:  543.63 kB
  Published Date:  
  Tags:  basin development, strategy development, impacts, basin management
  Summary:  

  The Strategy is a product of the MRC member Countries of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam and will be implemented by them with the support and facilitation of the MRC and the financial support of their key development partners.

  Downloaded 131 times
 • 02-1.ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 03 /ປປທ, 19/11/2008
  02-1.ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 03 /ປປທ, 19/11/2008
  Author:  ປະທານປະເທດ
  Producing Organization:  ປະທານປະເທດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານລັດຖະບັນຍັດ
  Size:  14.61 MB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະບັນບັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ, ຄ່າທຳນຽມ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການລັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ

  Downloaded 115 times
 • 02. Technical Booklet 2 Preparing Participatory Village Forest and Agricultural Land Management Agreements, June 2001
  02. Technical Booklet 2 Preparing Participatory Village Forest and Agricultural Land Management Agreements, June 2001
  Author:  Leuangkhamma.T,Sysomvang.S and Jones.P
  Producing Organization:  Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR
  Use Rights:  Non-copyright
  Availability:  soft copy only
  Language:  English
  Type:  Technical Booklet
  Size:  260.93 kB
  Published Date:  
  Tags:  land use planning, land use zone, land management agreement, forest and agricultural land management
  Summary:  

  The purpose of this booklet is to outline the steps and methods that should be used when preparing “general” Village Forest and Agricultural Land Management Agreements with village communities.

  Downloaded 128 times
 • 02. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເລກທີ 02/ ສປປ, 27/11/02
  02. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເລກທີ 02/ ສປປ, 27/11/02
  Author:  ສປປ
  Producing Organization:  ສປປ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານລັດຖະບັນຍັດ
  Size:  17.52 MB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະບັນບັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ, ຄ່າທຳນຽມໃບທະບຽນ, ຄ່າທຳນຽມໃບທະບຽນອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດປະກອບກິດຈະການ
  Summary:  

  ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ

  Downloaded 116 times
 • 02.FORESTRY LAW CHAPTER I GENERAL PROVISIONS. NO.6/NA, 24Dec2007
  02.FORESTRY LAW CHAPTER I GENERAL PROVISIONS. NO.6/NA, 24Dec2007
  Author:  National Assembly
  Producing Organization:  National Assembly
  Use Rights:  Non copyrighted
  Availability:  Soft Copy
  Language:  English
  Type:  Legal document
  Size:  725.01 kB
  Published Date:  
  Tags:  forest, regulations, forestland, preservation
  Summary:  

  Forest is a precious natural resource of the nation and its specific ecology consists of biodiversity, water sources and Forestland with various tree species growing naturally or planted in the areas of Protection Forest, Conservation Forest and Production Forest.

  Downloaded 115 times
 • 02.Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity Draft September 2010
  02.Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity Draft September 2010
  Author:  Ministry of Agriculture and Forestry
  Producing Organization:  Ministry of Agriculture and Forestry
  Use Rights:  No copyright
  Availability:  Only softcopy available
  Language:  English
  Type:  Report document
  Size:  4.63 MB
  Published Date:  
  Tags:  biodiversity, forestry, convention on biological diversity, forest, landscape
  Summary:  

  Providing a potential for a strategic resource base and land-link in the Greater Mekong Sub-region (GMS).

  Downloaded 196 times
 • 02.ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງປາກະຊັງ
  02.ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງປາກະຊັງ
  Author:  ໂຊລາ ສິມມາລາວົງ
  Producing Organization:  ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ
  Use Rights:  ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  884.07 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການລ້ຽງປາກະຊັງ, ລາຍຮັບຂອງການຂາຍປາ-
  Summary:  

  ການລ້ຽງປາກະຊັງໃສ່ນ້ຳຂອງແລະນ້ຳງື່ມ

  Downloaded 143 times
 • 03. Technical Booklet 3 Forest and Land Use Zoning, June 2001
  03. Technical Booklet 3 Forest and Land Use Zoning, June 2001
  Author:  Thongphath Leuangkhamma, Somsak Sysomvang and Peter Jones
  Producing Organization:  Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR
  Use Rights:  Non-copyright
  Availability:  soft copy only
  Language:  English
  Type:  Technical Booklet
  Size:  224.26 kB
  Published Date:  
  Tags:  land use zone, agricultural land, land management agreement
  Summary:  

  Forest and agricultural land use zoning means the identification and mapping of different forest and agricultural land uses within the village management area

  Downloaded 124 times
 • 03. ບົດລາຍງານການສຶກສາຈຸດດີຈຸດ ອ່ອນຂອງການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຍາງ
  03. ບົດລາຍງານການສຶກສາຈຸດດີຈຸດ ອ່ອນຂອງການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຍາງ
  Author:  ອົງການ GAPE
  Producing Organization:  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້(ສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້)
  Use Rights:  ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  186.45 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການສຶກສາ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ການຂຸດຄົ້ນ, ນ້ຳມັນຍາງ
  Summary:  

  ນ້ຳມັນຍາງໃຊ້ເພື່ອສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ກຳນົດການຜະລິດນ້ຳມັນຍາງແຕ່ລະ
  ບ້ານ

  Downloaded 163 times
 • 03. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 01 ສປປ, 05/3/2003
  03. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 01 ສປປ, 05/3/2003
  Author:  ສປປ
  Producing Organization:  ສປປ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານລັດຖະບັນຍັດ
  Size:  3.39 MB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະບັນບັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຍະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ນະໂຍບາຍອາກອນກຳໄລ
  Summary:  

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່່າງປະເທດ

  Downloaded 113 times