Publications & Documents

03. ກົດໝາຍ (116) « Documents « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

  • 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
     32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ພາສາລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  223.62 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການສຳປະທານກິດຈະການໄຟ້າ, ການພະລິດໄຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງແລະກຳນົດມາດຕະຖານເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟ້າ, ການສົງໄຟ້າ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການເຄື່ອນໄຫວ,ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາວຽກງານໄຟ້າການພະລິດໄຟ້າ,ການສົງໄຟ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໄຟ້າ

    Downloaded 108 times
  • 0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
    0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:   ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  175.01 kB
    Published Date:  
    Tags:  ລັດຖະດຳລັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ລະບອບການເມືອງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
    Summary:  

    ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບນີ້ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງສະຕິປັນຍາແລະການປະກອບຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງອຫນຍາວນານ

    Downloaded 109 times
  • 1.ກົດໜາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,09/11/2005
    1.ກົດໜາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,09/11/2005
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  332.59 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໜາຍອາຍາ, ການພົ້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ, ວ່າດ້ວຍໂທດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດວ່າການກະທຳອັນໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
    ສັງຄົມແມ່ນການກະທຳຜິດທາງອາຍາແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ຜູ້ກະທຳຜິດ

    Downloaded 118 times
  • 10. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ05/ສພຊ,26ກໍລະກົດ2008
    10. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ05/ສພຊ,26ກໍລະກົດ2008
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  172.49 kB
    Published Date:  
    Tags:  ການໜັ້ນໜາຍ ການສູ່ຂໍ ແລະ ການແຕ່ງດອງ, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ, ການສີ້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍກັນ, ສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ສິດແລະພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ແລະລູກ
    Summary:  

    ການໜັ້ນໜາຍໃນການສູ່ຂໍໃນການແຕ່ງດອງການກຳນົດກົດລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການສູ່ຂໍການແຕ່ງດອງທີ່ເປັນສາຍພົວພັນການເປັນຜົວເມຍ

    Downloaded 130 times
  • 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີ ແພ່ງເລກທີ 02/ສພຊ,17ພຶດສະພາ2004
    11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີ ແພ່ງເລກທີ 02/ສພຊ,17ພຶດສະພາ2004
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  253.87 kB
    Published Date:  
    Tags:  ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ​ການຄ້າ, ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກ, ຫຼັກຖານໃນຄະດີ, ​ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເດີນຄະດີ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງການກຳນົດຫລັກການ ກຳນົດກົດລະບຽບການແລະມາດຕະການການດຳເນີນຄະດີຢູ່ຂັນອຸທອນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງການ
    ຄ້າຄອບຄົວແລະເດັກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເດີນຄະດີແລະການຮື້ຟື້ນຄະດີ

    Downloaded 108 times
  • 12. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ເລກທີ01/ສພຊ,​2ກໍລະກົດ2007
    12. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ  ເລກທີ01/ສພຊ,​2ກໍລະກົດ2007
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  207.79 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ກຳນົດຫຼັກການ, ການຄຸ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ, ​ ສົງເສີມການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ພານໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
    Summary:  

    ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ,​ລະບຽບແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຖືບັນຊີອົງການບໍລິຫານວິຊາການ,ກອງທຶນລັດ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,ການຄຸ້ມຄອງການເງີນແລະກວດ
    ສອບບັນຊີສົງເສີມການຜະລິດ,ການລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

    Downloaded 101 times
  • 13. ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍການປະກັນໄພເລກທີ11/90/ສປສ
    13. ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍການປະກັນໄພເລກທີ11/90/ສປສ
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  167.37 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍການປະກັນໄພ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພແລະການກວດກາແຮງລັດ
    Summary:  

    ກົດໜາຍປະກັນໄພແລະການປະກັນໄພກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍຊັບສົມບັດແລະການຮັກສາພຶື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົງການປະຕິບັດກົດໜາຍຂອງລັດໃນການຮັບປະກັນກວດກາແຫ່ງລັດ

    Downloaded 92 times
  • 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ ຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ)2009
    14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ ຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ)2009
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  176.26 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ປະເພດການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງແລະຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

    Downloaded 98 times
  • 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ
    14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  106.59 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ປະເພດການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ,ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

    Downloaded 96 times
  • 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ12/ສພຊ,ວັນທີ 27ພະຈິກ2009
    15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ12/ສພຊ,ວັນທີ 27ພະຈິກ2009
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  140.51 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ, ວຽກງານທະບຽນສານ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານສະບຽນອາຫານ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານກຳນົດຫຼັກການກົດລະບຽບການ,​ການເຄື່ອຍໄຫວແລະການຄຸ້ມຄອງການກວດກາການປົກປ້ອງຄວາມຍຸດຕິທຳເປັນຕົນແມ່ນວຽກງານ
    ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງຜົນແນ່ໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

    Downloaded 118 times
  • 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ 2010ເລກທີ 04/ສພຊ,15ທັນວາ2010
    16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ 2010ເລກທີ 04/ສພຊ,15ທັນວາ2010
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  265.08 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານແລະຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
    Summary:  

    ກົດໜາຍສະມາຊິສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະບົດບາດການກຳນົດຫລັກການກຳນົດກົດລະບຽບ,ມາດຕະ
    ການສິດແລະຫນ້າທີຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຕາມທິດທາງລັດແຫ່ງກົດໜາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ
    ຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ

    Downloaded 100 times
  • 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ01/ສພຊ,17 ມີຖຸນ2006
    16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ01/ສພຊ,17 ມີຖຸນ2006
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  183.16 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂຄງປະກອບຂອງສະພາ, ປະທານ ແລະຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
    Summary:  

    ກົດໜາຍສະມາຊິສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະບົດບາດແນ່ໃສ່ສ້າງອົງການອຳນາດແຫ່ງລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບປະກັນມາດແທ້ຂອງລັດ
    ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

    Downloaded 97 times
  • 16. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ,ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງເລກທີ01/ສພຊ,​6ພຶດສະພາ2003
    16. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ,ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງເລກທີ01/ສພຊ,​6ພຶດສະພາ2003
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  162.31 kB
    Published Date:  
    Tags:  ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ
    Summary:  

    ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດຫຼັກການລະບຽບຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດການສະເໜີພິຈາລະນາຮ່າງກົດໜາຍ

    Downloaded 99 times
  • 17. ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດເລກທີ11/ສພຊ,​22ຕຸລາ2004
    17. ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດເລກທີ11/ສພຊ,​22ຕຸລາ2004
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  121.37 kB
    Published Date:  
    Tags:  ສິດ, ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນະໂບບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
    Summary:  

    ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດການກຳນົດຫລັກການລະບຽບການ ການປົກປ້ອງແລະ ການຄຸ້ມຄອງລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່
    ສປປລາວ, ການນຳໃຊ້ແຫລ່ງທືນ

    Downloaded 99 times
  • 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນເລກທີ02/ສພຊ,​8ກໍລະກົດ2009
    17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນເລກທີ02/ສພຊ,​8ກໍລະກົດ2009
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  217.89 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຮູບການການລົງທຶນ, ການລົງທືນໃນກິດຈະກຳທົ່ວໄປ, ສິດ ແລະ ພັນທະໃນການລົງທຶນ, ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດການລົງທືນສະດວກສະບາຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ

    Downloaded 112 times
  • 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເລກທີ 07/ປສລ,14 ມີນາ 1994
    17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເລກທີ 07/ປສລ,14 ມີນາ 1994
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  105.43 kB
    Published Date:  
    Tags:  ສິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມແລະການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ຜົນປະໂຫຍດແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຢູ່ສປປລາວພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໜາຍການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

    Downloaded 105 times
  • 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ(ສະບັບ ປັບປຸງ) ເລກທີ 06/ສພຊ,27ທັນວາ2006
    18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ(ສະບັບ ປັບປຸງ) ເລກທີ 06/ສພຊ,27ທັນວາ2006
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  204.06 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາສືມືແຮງງານ, ລະບຽບການອອກແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ, ແຮງງານແມ່ຍິງແລະເດັກ, ການປ້ອງກັນແຮງງານ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານການຄຸ້ມຄອງການກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການການສ້າງແລະການພັດທະນາສືມືແຮງງານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ

    Downloaded 152 times
  • 18. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລົງວັນທີ14/3/1994
    18. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລົງວັນທີ14/3/1994
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  165.06 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍແຮງງານ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານແລະການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ, ແຮງງານແມ່ຍິງແລະ ເດັກ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານການຄຸ້ມຄອງການກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການການສ້າງແລະການພັດທະນາສືມືແຮງງານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ

    Downloaded 120 times
  • 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດເລກທີ 03/94/ສພຊ,18/7/94
    19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດເລກທີ 03/94/ສພຊ,18/7/94
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  529.35 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດ, ນັກທຸລະກິດ, ເງືອນໄຂການດຳເນີນລຸລະກິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຄ້າ, ການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດລັດ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດວິສາຫະກິດລັດ,ວິສາຫະເອກະຊົນ,ວິສາຫະກິດລວມໜູ່,ວິສາຫະກິດປະສົມ

    Downloaded 110 times
  • 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 11/ສພຊ, 9 ພະຈິກ 2005
    19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 11/ສພຊ, 9 ພະຈິກ 2005
    Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
    Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
    Availability:  ເປັນໄຟລ໌
    Language:  ລາວ
    Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
    Size:  529.35 kB
    Published Date:  
    Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ, ປະເພດວິສາຫະກິດ, ການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຊື່ວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
    Summary:  

    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດກຳນົດຫລັກການລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວແລະການຄຸ້ມຄອງຢູ່ສປປລາວເພື່ອການສົ່ງເສສີມ

    Downloaded 110 times