Publications & Documents

Case study book (13) « Publications « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  Author:  ມະນີວອນ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  959.29 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການຊົດເຊີຍຄ່າ ເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳ ຖ້ວມນາ ຂອງປະ ຊາຊົນ
  Summary:  

  ກໍລະນີສຶກສານີ້ກໍເພື່ອສຶກສາເຖິ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ດຳເນີນການປະຊາສຳພັນ,ການປະສານງານກ່ອນກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຊ່ອງວາງຂອງຂໍ້ມູນແລະກາຍເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.ສຸດທ້າຍ, ກໍນຳໄປສູ່ຄວາມ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ.ນອກນີ້ຍັງໄດ້ສຶກສາບົດບາດຂອງການຊົດ ເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ

  Downloaded 94 times
 • ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  Author:  ເຊັງສຸກ ເຊັງຢາງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  959.29 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ ຍຸດຕິທຳໃນວຽກ ງານເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາ
  Summary:  
  Downloaded 95 times
 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  Author:  ສົມສະນິດ ພູດາວົງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  1.41 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນແລະ ເຮືອນ
  Summary:  

  ກໍລະນີສຶກສານີ້ສະ​ແດງກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຂັດ ແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດີນແລະເຮືອນລະຫວ່າງປະຊາ ຊົນດ້ວຍກັນ.ການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແຕ່ລະ ຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີແລະສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

  Downloaded 104 times
 • ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
  ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
  Author:  ດາວວົງ ພົມພັກດີ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Case study book
  Type:  Lao
  Size:  605.78 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
  Summary:  

  ການຂໍແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນຂອງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໄປຮອດຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

  Downloaded 91 times
 • ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດແລະແບ່ງ ປັນ ມູນມໍລະດົກ
  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດແລະແບ່ງ ປັນ ມູນມໍລະດົກ
  Author:  ບຸນສົງ ບຸບຜາ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  566.88 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດແລະແບ່ງ ປັນ ມູນມໍລະດົກ
  Summary:  

  ​ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກ​ທີ່​ດິນທີ່​ຕົກ​ທອດ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ມາ​ເປັນ​ຊັບສົມບັດ​ຂອງ​ລູກ ​ເຮ​ັດບັນດາ​ລູກ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສືບ​ທອດ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ການ​​ແບ່ງປັນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ

  Downloaded 100 times
 • ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃບຕາດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງ
  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃບຕາດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງ
  Author:  ນີອອນ ໄຊຍະຈັກ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  697.77 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃບຕາດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການອອກໃບຕາດິນຂອງໃນບ້ານຫຼັກຫ້າ ສິບສອງເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມູນ​ມໍຣະດົກ​ໃນ​ການ​ແບ່ງປັນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ,

  Downloaded 100 times
 • ຄົນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນການປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ
  ຄົນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນການປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ
  Author:  ສົມພົງ ບຸນພາສີ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  997.99 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຄົນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນການປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການຫັນປ່ຽນ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນ້ຳມາ​ເປັນເປັນດິນກະສິກຳ(ດິນ​ນາ). ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ສາ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ

  Downloaded 81 times
 • ຊີວິດໃໝ່
  ຊີວິດໃໝ່
  Author:  ຄຳຫຼ້າ ເຟື້ອງມະນີວົງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Availability:  VFI , MONRE
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  896.97 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຊີວິດໃໝ່
  Summary:  

  ​ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຫີນ​ເຫີບ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຂົວ ​ແລ້ວ​ຖືກ​ໂຄງການ​ຂອງ​ລັດ​ໄດ້​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ​ຕອນ​ດັ່ງກ່າວ ​​ເປັນສາ​ເຫດເຮັດ​ໃຫ​້ວິຖີ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ​ໃໝ່

  Downloaded 95 times
 • ນິເວດວິທະຍາຖືກ ໄລ່ລ້າ
  ນິເວດວິທະຍາຖືກ ໄລ່ລ້າ
  Author:  ເອກວິໄນ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  536.71 kB
  Published Date:  
  Tags:  ນິເວດວິທະຍາຖືກ ໄລ່ລ້າ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນຄອບຄົວດຣ. ວັນນະວົງຣາຊະກຸນ​ເມືອງ​ໂພນ​ໂຮງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ,ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ກະສາ​ດລາວ ຕໍ່ກັບກຳມະສິດຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ​ແລ້ວ​ທາງ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ​ ບໍ່​ທັນ​ເພີ​ມ່ຄວາມ​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ໄດ້

  Downloaded 80 times
 • ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ ໜອງຫານ
  ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ ໜອງຫານ
  Author:  ອຸ່ນແກ້ວ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  1.02 MB
  Published Date:  
  Tags:  ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ ໜອງຫານ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ ​ໃນບ້ານນາທາມ ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີນະຄອນຫລວງ ວຽງ​ຈັນທີ່​ເກີດ​ບັນຫາປາຕາຍຫນອງຫານ ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປ​ັນພິດ​ຈາກ​ໂຮງງານ​ທີ່​ບໍ່​ຜ່ານ​ການກ​ຳຈັດ​ລະບົບ​ນ້ຳ​ເສຍ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ອາຊີບ​ຫາ​ປາ ​ແລະລະບົບ​ນິ​ເວດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ

  Downloaded 85 times
 • ຢາງແປກຊຽງຂວາງ
  ຢາງແປກຊຽງຂວາງ
  Author:  ທ່ານ ວິຫັນ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  583.4 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຢາງແປກຊຽງຂວາງ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ​ ທີ່​ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານທ່າລິນເປັນບ້ານເຜົ່າມົ້ງຕັ້ງຢູ່ ໃນເຂດນ້ຳພານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທີ່​ລັດຖະບານ​ກໍ່​ຄື​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ອະນຸມັດ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ເປັນ​ປ່າ​ແປກ ​ໂດຍ​ຂູດ​ຢາງ​ໄມ້​ແປກ ​ແລ້ວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕໍ່​ກັບຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ການ​ຂູດ​ຢາງບໍ່ກຸ່ມ​ຄ່າ​ກັບ​ການ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ

  Downloaded 97 times
 • ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນ ຫາງ
  ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນ ຫາງ
  Author:  ເອກວິໄນ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  536.71 kB
  Published Date:  
  Tags:  ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນ ຫາງ
  Summary:  

  ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນຄອບຄົວດຣ. ວັນນະວົງຣາຊະກຸນ​ເມືອງ​ໂພນ​ໂຮງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ,ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ກະສາ​ດລາວ ຕໍ່ກັບກຳມະສິດຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ​ແລ້ວ​ທາງ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ​ ບໍ່​ທັນ​ເພີ​ມ່ຄວາມ​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ໄດ້

  Downloaded 77 times
 • ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ ໃຈໂຕ
  ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ ໃຈໂຕ
  Author:  ທອງວັນ ປັນຍາວົງ
  Producing Organization:  VFI , MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Case study book
  Size:  799.99 kB
  Published Date:  
  Tags:  ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ ໃຈໂຕ
  Summary:  

  ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາການບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຈິດໃຈຄົນອ້ອມຂ້າງແລະບັນຫາທີ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການເຜີຍແຜ່ແລະ ກວດກາໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

  Downloaded 101 times