Publications & Documents

Postor (14) « Publications « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
  ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  2.02 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການໍຊົດເຊີຍເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບສິນ ແລະ ໂອກາດທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດ, ປ່າສະຫງວນສຳລັບການປັບປຸງເຂດອ່າງໂຕ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ປະຊາຊົນມີສິດໃນການຮຽກຮ້ອຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕົ້ຮໄມ້ກິນໝາກ ແມ່ນເອົາມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດແຕ່ລະປີ ຄູນໃຫ້ຈຳນວນປີທີ່ຕົ້ນໄມ້ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້

  Downloaded 85 times
 • ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  1.87 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສຳປະທານ, ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທຸລະກິດ ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຈັດສັນໃໝ່ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກການຊົດເຊີຍ

  Downloaded 97 times
 • ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  1.87 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໝາຍເຖິງແນວທາງທີ່ປະຊາຊົນຈະຜະລິດອາຫານສຳລັບການບໍລິໂພກ, ຜະລິດສຳລັບຊື້ຂາຍ ສ້າງລາຍໄດ້, ຫຼື ຜະລິດອາຫານອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ, ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຟຶ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກ່ອນໂຄງການ ເກີດຂຶ້ນ

  Downloaded 87 times
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນໃນ ການພັດທະນາບ້ານ
  ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນໃນ ການພັດທະນາບ້ານ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  530.96 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  6 ຢ່າງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ, ປະຊາຊົນສາມາດວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຕັດສິນໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ການໃນການຄຸ້ມຄອງແລະປູກຈິດສຳນຶກໃນການພັດທະນາແບບຢຶນຍົງ

  Downloaded 101 times
 • ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
  ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  124.25 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ປ່າໄມ້ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມທາດອາຍກາກໂບນິກທີ່ປ່ອຍມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຄວັນລົດ,...ແລະເມື່ອມີການສັງເຄາະແສງຕົ້ນໄມ້ສາມາດປ່ອຍທາດ ອົກຊີອອກມາສາມາດ ຊ່ວຍຊັ້ນບັນຍາກາດ

  Downloaded 96 times
 • ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ
  ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Poster/ໂປຣດເຕີ້
  Size:  1.31 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ແນວທາງການຮ້ອງທຸກແມ່ນຂະບວນການທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊາວບ້ານ, ລັດຖະບານ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການພາກເອກະຊົນ) ປຶກສາຫາລືບັນຫາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະ ນາຄົດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຊອກຫາວິທີທາງຊົດເຊີຍສຳລັບບັນຫາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໂຄງການເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ

  Downloaded 104 times
 • ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຣດບວກ (REDD+) ຢູ່ ສປປ ລາວ
  ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຣດບວກ (REDD+) ຢູ່ ສປປ ລາວ
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  1.29 MB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ REDD+ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ , ກໍລະນີຖ້າມີການດຳເນີນໂຄງການ

  Downloaded 90 times
 • ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  189.81 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບົດບາດຂອງປ່າໄມ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາຫໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ໂດຍຜ່ານການສັງເຄາະແສງດູດ ຊັບເອົາທາດອາຍກາກໂບນິກ ໄປເກັບໄວ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນໄມ້ຫຼັງຈາກນັ້ຈິ່ປ່ອຍອົກຊີກັບຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ

  Downloaded 78 times
 • ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຍັງ, ແນ່?
  ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຍັງ, ແນ່?
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  761.44 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະ ວິຖີຊີວິດຂອງມະນຸຸດແລະ ສັດ

  Downloaded 84 times
 • ປ່າໄມ້ສາມາດເປັນທັງແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ບ່ອນເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກ
  ປ່າໄມ້ສາມາດເປັນທັງແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ບ່ອນເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກ
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  233.8 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  
  Downloaded 84 times
 • ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  
  Availability:  
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  280.68 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  
  Downloaded 93 times
 • ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  171.75 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ບັນດາ 6 ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ໜ້າທີ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍລະບຽບຫຼັກການກົົດໝາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ມີສິດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

  Downloaded 89 times
 • ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ ການຈັດສັນທີ່ດິນ?
  ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ ການຈັດສັນທີ່ດິນ?
  Author:  RL ຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  609.01 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  

  ການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງອີງຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ຂອງແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນ ຈະມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຍືນຍົງ

  Downloaded 85 times
 • ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເຣດບວກ (REDD+)
  ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເຣດບວກ (REDD+)
  Author:  
  Producing Organization:  VFI, RECOFTC & DOF
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Poster/ໂປຣກເຕີ້
  Size:  250.72 kB
  Published Date:  
  Tags:  Untagged
  Summary:  
  Downloaded 84 times