Publications & Documents

Guidebooks (1) « Publications « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • ປຶ້ມຄູ່ມືສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນປ່າ ໄມ້
  ປຶ້ມຄູ່ມືສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນປ່າ ໄມ້
  Author:  ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບອົງ ການບ້ານຈຸດ ສຸມສາກົນ
  Producing Organization:  ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຮ່ວມກັບອົງ ການບ້ານຈຸດ ສຸມສາກົນ
  Use Rights:  
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Guide book
  Size:  2.97 MB
  Published Date:  
  Tags:  ປຶ້ມຄູ່ມືສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນປ່າ ໄມ້
  Summary:  

  ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ແຕ່ລະ ຂັ້ນນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນທ້ອງ ຖິ່ນ ກໍຄືຊາວບ້ານໃນຂະບວນການການຄຸ້ມຄອງ ແລະສິດແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ ດິນແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນການອອກ ນິຕິກຳຕ່າງໆ A guidebook explaining the 6 main rights of local people in regard to land and NRM, with an annex of all land and NRM law supporting the explanation

  Downloaded 102 times