ສື່ສິ່ງພິມ

 Top
0

ກໍສະນີສຶກສາ
ປຶ້ມເລື່ອງ/ກາຕູນ
ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ໂພສ໌ເຕີ
ປະຕິທິນ
ປຶ້ມແນະນຳ
  ແຜ່ນພັບ
ປຶ້ມຄູ່ມື
ວີຊີດີ

___________________________________________________________________________

ປະຕິທິນ
ປະຕິທິນປີ 2014
calendar14 ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : VFI, MoNRE, LIWG, …
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຳປະທານຂອງໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, ເລີ່ມຈາກການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ,ແນະນຳ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດສັນຍາ, ຄວາມສຳຄັນຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ …
ປະຕິທິນປີ 2013
calendar13 ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : RL, CIDSE, LIWG …l
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ເວົ້າເຖິງສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ,ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການໄດ້ ຮັບສິດ ໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫານ,ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ດິນທີ່ເປັນ ກຳມະສິດຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທີ່ດິນລວມໝູ່ລວມທັງການກໄນົດເວລາໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີການຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ກຳທຳຜິດ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ປະຕິທິນປີ 2012
calender12 ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : RL, CIDSE, MCC, …
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມຶອງລາວທັງຊາດຮັບຮູ້ແລະເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະຂອງຕົນໃນການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງວງົຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດຊຶ່ງລັດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລວມສູນ
Top
ປະຕິທິນປີ 2011
calendar11 ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : RL, LIWG, CIDSE …
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດຂອງສື່: ປະຕິທິນ
ມີໄວ້ສະໜອງ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ສິດແລະພັນທະຂອງພົນລະເມຶອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນການຄຸ້ມຄອງແລະການບໍລະຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນການສຳປະທານແລະການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍການກຳນົດ ຂອບເຂດ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ
ປະຕິທິນປີ 2010
calendar10 ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ: RL, MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້,ສິດແລະຫນ້າທີໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ ແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້,ການທົດແທນຄຶນຄ່າ ເສຍຫາຍ,ສິດແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ …

0

___________________________________________________________________________

ແຜ່ນພັບ/Bouchure
ແຜ່ນພັບສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Bouchure13l ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ພາສາ : Eng&Lao
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ,ທີ່ຕັ້ງ, ແຜນທີ່, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ແລະ ການບໍລິການຂອງສູນ
ແຜ່ນພັບຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Bouchure12l ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ພາສາ :
Eng & Lao
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະຜົນ ໄດ້ຮັບ ຕ່າງໆຂອງໂຄງກນາທີ່ມາຈາກທັງ 3 ໜ່ວຍງານຫຼັກ ແລະ ອະທິບາຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລວມທັງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
Bouchure11b ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI,MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ມີໄວ້ສະໜອງ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ​ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນມີສິດ ໃນການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມອອກຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນຂະບວນການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນ
 Top
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
Bouchure10b ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI,MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍ ໂຄງການ ສຳປະທານ, ປະຊາຊົນມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການປັບປຸງ, ໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ປະຊາຊົນຈະຕ້ອງມີສ່ວນ ຮ່ວມຕັດສິນໃຈ ໃນ ຂະບວນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
Bouchure9b ຜູ້ຂຽນ: ຜູ້ຂ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL …
ພາສາ:
Eng & Lao
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ຊະນິດຂອງສື່:
ຮູບແບບ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
ໂຄງການສຳປະທານ, ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ຈາກໂຄງການ, ຂະບວນການຮຽກຮ້ອງ ຄ່າຊົດເຊີຍແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
ໃນຂະບວນການ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ອອກໃບ​ຕາດິນ​ ​ແລະຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ
Bouchure8 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ:
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂືນໃນການອອກໃບຕາດິນ (,ຄ່າທຳນຽມວັດແທກ, ຄ່າທຳນຽມ ອອກໃບ ຕາດິນ), ຄ່າ​ບໍລິການໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທີ່ດິນລວມມີ: ການຈົດທະບຽນນິຕິກຳ, ການໂອນປະເພດ ທີ່ດິນ, ການຈົດທະບຽນທີ່ດິນ
ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
Bouchure7 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ:
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ະຫຼຸບຫຍໍ້ : ການມອບໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່, ໄລຍະເວລາ, ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ ຜູ້ມອບ-ໂອນຄວນປະຕິບັດໃນເລາມີການມອບ-ໂອນຫຼື ຊື້ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈະຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​
ດິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ມອບ-ໂອນ​ໄດ້

 Top
ສິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ຊື່​ໃນ​ໃບ​ຕາດິນ
Bouchure6 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ:
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ສົງ​ເສີມບົດບາ​ດຍິງ – ຊາຍ​ມີ​ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ກຳມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ,ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກຊື່ໃນໃບຕາດິນ
ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
Bouchure5 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ :
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ :
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :ການສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະມີການປ່ຽນແປງໃບຕາດິນ ຊຶ່ງລວມມີຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສຳຄັນໃນການຈົດທະບຽນ ສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃບ​ຕາ ດິນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ ​ຄ້ຳປະກັນ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ
Bouchure4 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ:
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂເພື່ອ​ແບ່ງ​ຕອນ​ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ຕອນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ເປັນ​ສອງ​ຕອນ ຫລື ​ແບ່ງ​ກຳມະສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ​ລວມໝູ່​ຂອງ​ບ້ານ
ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
Bouchure3 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ຊະນິດ:
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ​ການ ​ສືບ ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກທີ່ດິນ ​ແລະ ການ​ແບ່ງປັນ​ມູນຣະ​ດົກ​ຕາມ​ພິ​ໄນ​ກຳ ​ແລະ ກົດໝາຍ ນອກ​ນີ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ສະຫຼະມູນມໍລະດົກ

ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍ ຣະດົກທີ່​ດິນ
Bouchure2 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ :
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ:Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບຕາດິນ​ໄປ​ຄ້ຳປະກັນ​ນຳບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງໆ ແນະນຳຂັ້ນຕອນການໃຊ້ໃບຕາດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ,ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະເກີດ ຂຶ້ນຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
 Top
ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
Bouchure1 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ :
ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ :
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ອະທິບາຍເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ຫລື​ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ການເສຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນ ຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳ ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
Bouchure0 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI & MONRE
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ : Hard copy

ປຶ້ມແນະນຳ/Pamphlet
ບາງ​ຂໍ້​ຄວນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
pamphlet ອົງການທີ່ຜະລິດ : RL ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ
ພາສາ : ລາວ
ຊະນິດ : ປຶ້ມແນະນຳ
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ຄັດບາງມາດຕາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ປະຊາຊົນຄວນຈະຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ດິນເຊັ່ນ: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ, ການສຳປະທານ ແລະ ການທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການກຳນົດ ຂອບເຂດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ

Top

0

___________________________________________________________________________
0

ໂພສ໌/Poster
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ
Grievance-Mechanism-Lao ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : VFI, MoNRE, NUoL
ພາສາ : Eng&Lao
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:ແນວທາງການຮ້ອງທຸກແມ່ນຂະບວນການທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊາວບ້ານ, ລັດຖະບານ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການພາກເອກະຊົນ) ປຶກສາຫາລືບັນຫາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາ
ຄົດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຊອກຫາວິທີທາງຊົດເຊີຍສຳລັບບັນຫາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ

ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
Livelihood-DevelopmentLao ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ : VFI,MoNRE, NUoL,
ພາສາ : Eng & Lao
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໝາຍເຖິງແນວທາງທີ່ປະຊາຊົນຈະຜະລິດອາຫານສຳລັບການບໍລິໂພກ, ຜະລິດສຳລັບຊື້ຂາຍ ສ້າງລາຍໄດ້, ຫຼື ຜະລິດອາຫານອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ, ຊົມໃຊ້ ແລະຂາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຟຶ້ນຟູ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກ່ອນໂຄງການ ເກີດຂຶ້ນ

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ResettlementLao ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ

ຮູບແບບ:
Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສຳປະທານ, ແມ່ນການປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທຸລະກິດ ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກ ບ່ອນໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຈັດສັນໃໝ່ ຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກການຊົດເຊີຍ

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
Compensation-lao-version ອົງການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL …
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ:
Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການໍຊົດເຊີຍ ເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບສິນ ແລະໂອກາດທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດ, ປ່າສະຫງວນ ສຳລັບການປັບປຸງ ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ຮູບແຜນວາດການຈັດສັນທີ່ດິນ ຈຸລະພາກຂັ້ນບ້ານ
m01 ອົງການທີ່ຜະລິດ : RL, Gtz and MoNRE
ພາສາ:
ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ:Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ສະແດງເຖງິການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 15 ປະເພດ ໂດຍແຍກຕາມ ແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້
 Top
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເຣດບວກ (REDD+)
R06 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ມີໄວ້ສະໜອງ:
Hard copy
ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
R05 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ປ່າໄມ້ສາມາດເປັນທັງແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ບ່ອນເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກ
R04 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດຂອງສື່ : ໂປສເຕີ
ມີໄວ້ສະໜອງ:
Hard copy
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
R03 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ບົດບາດຂອງປ່າໄມ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາຫໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍຜ່ານ
ການ ສັງເຄາະແສງດູດຊັບເອົາທາດອາຍກາກໂບນິກໄປເກັບໄວ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນໄມ້ …
 Top
ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຣດບວກ (REDD+) ຢູ່ ສປປ ລາວ
R02 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ:ລາວ
ຊະນິດ : ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ REDD+ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ , ກໍລະນີຖ້າມີການດຳເນີນໂຄງການ
ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
R01 ອົງການທີ່ຜະລິດ : VFI, RECOFTC & DOF
ຊະນິດ:
ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ປ່າໄມ້ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມທາດອາຍກາກໂບນິກທີ່ປ່ອຍມາ ຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຄວັນລົດ,
ແລະ ເມື່ອມີການສັງເຄາະແສງຕົ້ນໄມ້ສາມາດປ່ອຍທາດອົກຊີອອກມາສາມາດ ຊ່ວຍຊັ້ນບັນຍາກາດ
ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Poster04 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ບັນດາ 6 ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ໜ້າທີ່ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍລະບຽບຫຼັກການກົົດໝາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ມີສິດໃນ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Top
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ
Poster03 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ : ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ 6 ຢ່າງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ, ປະຊາຊົນສາມາດວາງ ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຕັດສິນໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃນການພັດທະນາແບບຢຶນຍົງ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ ການຈັດສັນທີ່ດິນ?
Poster02 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ :
ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ:Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :
ການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງອີງຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ຂອງແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນຈະມີຄວາມ ສະດວກ ແລະ ຍືນຍົງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຍັງ, ແນ່?
Poster01 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ : ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ:
Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ :ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍສະເພາະ ວິຖີຊີວິດຂອງມະນຸຸດ ແລະ ສັດ

Top

0

___________________________________________________________________________

ກໍລະນີ້ສຶກສາ
ຊີວິດໃໝ່
Life-After-Compensation ຜູ້ຂຽນ: ຄຳຫຼ້າ ເຟື້ອງມະນີວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ : ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການ​ກໍ່ສ້າງຂົວ​ແລ້ວ​ຖືກ​ໂຄງການ​ຂອງ​ລັດ​ໄດ້​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ​ຕອນ​ດັ່ງກ່າວເປັນສາ​ເຫດເຮັດ​
ໃຫ​້ວິຖີ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ​ໃໝ່
ຢາງແປກຊຽງຂວາງ
Harvesting ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ວິຫັນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານທ່າລິນເປັນບ້ານເຜົ່າ
ມົ້ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນ້ຳພານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນຫາງ
Land-Concession ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ເອກວິໄນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນຄອບຄົວດຣ. ວັນນະວົງຣາຊະກຸນ
​ເມືອງ​ໂພນໂຮງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​
ນິເວດວິທະຍາຖືກ ໄລ່ລ້າ
Rubber ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ວິມົນລັດ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນບ້ານນາທາມ ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ
ນະຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນທີ່​ເກີດ​ບັນຫາປາຕາຍຫນອງຫານ ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ …
ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານ
Problem-with ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ອຸ່ນແກ້ວ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ ​ໃນບ້ານນາທາມ ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ
ນະຄອນຫລວງ ວຽງ​ຈັນທີ່​ເກີດ​ບັນຫາປາຕາຍຫນອງຫານ ​ເກີດ​ຈາກ …​
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃບຕາດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງ
Conflic ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ນີອອນ ໄຊຍະຈັກ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການອອກໃບຕາດິນ
ຄົນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນການປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ
Imcomplete ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ສົມພົງ ບຸນພາສີ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການຫັນປ່ຽນ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ດິນ​
ຈາກ​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນ້ຳມາ​ເປັນເປັນດິນກະສິກຳ(ດິນ​ນາ).
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດແລະແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ
Inheritance-Conflicts ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ບຸນສົງ ບຸບຜາ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກ​ທີ່​ດິນທີ່​
ຕົກ​ທອດ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ມາ​ເປັນ​ຊັບສົມບັດ​ຂອງ​ລູກເຮ​ັດບັນດາ​ລູກ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສືບ​ທອດ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ການ​​ແບ່ງ
ປັນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ
Conflict-Managment-for-Land-and-Housing ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ສົມສະນິດ ພູດາວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີແລະສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳຖ້ວມນາຂອງປະຊາຊົນ
Compensation-for-Flooding-and-Land-Leveling ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ມະນີວອນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການປະສານງານກ່ອນກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຊ່ອງວາງຂອງຂໍ້ມູນແລະກາຍເປັນສາຍເຫດຂອງ
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.ສຸດທ້າຍ, ກໍນຳໄປສູ່ຄວາມ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນວຽກງານເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
Contractt ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ເຊັງສຸກ ເຊັງຢາງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ກຳມະກອນຢູ່ໃນສວນຢາງ ກັບບໍລິສັດຢາງພາລາຊຶ່ງຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ສາມາດ
ທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຊາວບ້ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຄົບຖ້ວນແລະຖືກຳກັດສິດ
ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
Spliting-Inheritance ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ດາວວົງ ພົມພັກດີ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຂໍແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນຂອງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໄປຮອດ
ຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ ໃຈໂຕ
Neighboring ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ທອງວັນ ປັນຍາວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Lao
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ກົດລະບຽບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ
ຈິດໃຈຄົນອ້ອມຂ້າງແລະບັນຫາ
sdc170 vfi170 maf