ບໍລິການ

ຄວາມເປັນມາ

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງໂຄງການIMG_0250ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດພາຍໃຕ້
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້,ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການຮ່ວມ
ມືແລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານທີ່ດິນແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.ສູນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນສູນກາງທີ່ລວບ
ລວມເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະສື່ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,ເປັນພື້ນ
ທີ່ໃນການແລກປ່ຽນເລື່ອງລາວຕ່າງໆແລະແນວຄວາມຄິດລະ
ຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້
ຈຳກັດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ,ເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສ້າງສັນໃນການສົ່ງເສີມ
ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງເພ່ືອປັບປຸງ ຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນເປີດ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຫາ 16:00 ແລງ

ສະໝອງຂໍ້ມູນດ້ານ

  • ດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  • ດ້ານສິດທິເດັກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ
  • ດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ດ້ານ REDD+ ແລະ FLEGT
  • ຂໍ້ມູນການຊອກຫາທຶນ

ຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ >>>

ສິ່ງພິມ

ເອກະສານ

ສຶ່ງທີ່ອຳນວນຄວາມສະດວກ

sdc170 vfi170 maf