ປະຕິທິນກິດຈະກຳ

0

______________________________________________________________________________________

ຝຶກອົບຮົມ ການສະແດງລະຄອນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ຝຶກອົບຮົມເທັກນິກການສະແດງ, ການກຳກັບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອາສາສະໝັກ ເພື່ອຈະພ້ອມສຳລັບການສະແດງໃນຕົ້ນເດືອນ 8/2014

ວັນທີ: 13-14/6/14
ສະຖານທີ່: LINK Resource Centre, VFI
ຂໍ້ມູນເພື່ມເຕີມ: Person

______________________________________________________________________________________
Calendar

sdc170 vfi170 maf