ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ

ທີ່ດິນ ສົ່ງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
www.laolandissues.org
ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນສົ່ງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ ຜົນກະທົບທາງ ດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
Nafripttest100 ເວັບໄຊທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
www.laolink.org
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ, ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ,ກ່ຽວ ກັບຂ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ NAFRI ແລະ NAFES (AIM)
lao44100 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພາສາລາວ
lao44.org
ເອກະສານ,ວີດີໂອ,ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວກັບກະສິກຳ- ປ່າ​ໄມ້,ສຸຂະພາບ,ການ​ສຶກສາ,ພູມ​ປັນຍາ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ, ບົດບາດ ​ຍີ​ງ-ຊາຍແລະຮວມ​ໄປ​ເຖີງລະບຽບກົດ​ຫມາຍ
LaoFAB100 ຫ້ອງສະຫມຸດອອນໄລນ໌
www.laofab.org
ສະມາຊິກສາມາດດາວນ໌ໂຫລດ ແລະ ອັບໂຫຼດໄຟລ໌. ຫໍສະໝຸດດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍ ເອກະສານທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
MRC100 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
www.mrcmekong.org
ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບຍືນຍົງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ
nafri100 ການກະສິກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້
www.nafri.org.la
NAFRI ໄດ້ພັດທະນາຈໍານວນ ຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຖືກປະສານງານໂດຍ ສູນສໍາລັບ ການກະສິກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ (CAFRI). ພາລະກິດ CAFRI ແມ່ນເພື່ອ ກາຍເປັນສູນກາງ
sdc170 vfi170 maf