ວິດີໂອ

ສຽງຈາກຊາວບ້ານ

 
y01 y02 y03
ອຳລີ ເວົ້າກ່ຽວກັບເພື່ອນບ້ານ
ທີ່ສັນຕິຂອງພວກເຂົາ
o
o
ອຳເລື່ອມ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສິດຕໍ່ທີ່ດິນຂອງລາວ
o
o
ອຳໂນດ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການ ປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນເພື່ອໄວ້ໃຫ້
ຄົນ ຮຸ້ນຕໍ່ໄປ
y04 y05 y06
ອຳພັນ ອະທິບາຍວ່າທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງເກີດມາຈາກປ່າໄດ້ແນວໃດ
o
ອຳພອນ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນຂອງລາວ ເພື່ອປູກພືດ
o
ອຳສົງ ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີອັນບໍ່ ເໝາະສົົມ ໃນການລ່າສັດຂອງ ປະຊາຊົນ
y07 y08 y09
ນາງ ບົດ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດ ລົງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃນບ້ານຂອງລາວ ອຳບວດ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳ ເປັນທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງກອງນ້ຳ
o
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ອຳຈຸວັນ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທີ່ດິນ
o
y10 y11 y12
ທ່ານ ຄຳຫຼວງ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳ
o
ທ່ານ ກະມົນ ເວົ້າກ່ຽວກັບຜົນຜະ ລິດການປູກພືກທີ່ໄດ້ມາຈາກດິນ
o
ທ່ານ ຄຳພາ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍຂອງການກຳນົດເຂດ ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງລາວ
y13 y14 y15
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງມາລີ ກ່ຽວ ກັບຄວາມສຳຄັນໃນການປົກ ປັກຮັກສາທີ່ດິນ ມະນີວັນ ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສຳ ຄັນໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ
ທຳມະຊາດ
ທ່ານ ມົນ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບງານ ບຸນປະເພນີສຳລັບປ່າໄມ້
o
y16 y17 y18
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນາລີ ກ່ຽວ ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິດນຳໃຊ້ທີ່ ດິນຂອງພວກເຂົາ ປຣາ ເວົ້າກ່ຽວກັບການດຳລົງ ຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນ
o
ສົມບູນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນ
ຮ່ວມກັບລາວໃນການຮຽນຮູ້ສິດ
ທີ່ດິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
y19 y20
ທັກ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພິ່ມ ເຕີມບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ເຢິນ ເວົ້າວ່ານາງດີໃຈທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຂອງໂຄງການ

VFI Videos

An Introduction to VFI Land Is Life Our Work in Laos
y21 y22 y23
Water in Cambodia Bunong Community Center A School in a Cambodian Slum
y24 y25 y26

Related Videos

The Amazon of Asia Human Trafficking in Southeast Asia
y27 y28
sdc170 vfi170 maf